ZATRUDNIANIE - POMAGANIE
Korzyści dla pracodawcy

Warunki prawne otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia

// wiesz, że?

Poza wskaźnikiem zatrudnienia pracodawca musi spełnić wiele dodatkowych warunków by móc ubiegać się o dofinansowanie.

Sprawdź czy spełniasz wymagania

Poza oczywistym warunkiem, szerzej opisanym wcześniej, a dotyczącym liczby zatrudnionych i osiągania wskaźnika zatrudniania osób z niepełnosprawnością, do koniecznych warunków należy zaliczyć jeszcze to, czy:

 • zatrudniasz osobę niepełnosprawną na podstawie umowy o pracę,
 • posiadasz dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej,
 • wykazujesz efekt zachęty (o tym w dalszej części),
 • wypłacasz w terminie wszystkie koszty płacy pracownika z niepełnosprawnością ,
 • wypłacasz wynagrodzenie pracownikowi niepełnosprawnemu ze środków innych niż publiczne,
 • wypłacasz wynagrodzenie na rachunek bankowy lub w SKOK, lub poprzez przekaz pieniężny (np. pocztowy),
 • nie masz zaległości wobec PFRONu większych niż 100 zł,
 • nie znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • nie przekraczasz 10 milionów Euro kwoty dofinansowania rocznego do pensji osób z niepełnosprawnością (dotyczy to podmiotów zatrudniających dużo powyżej 1000 niepełnosprawnych pracowników).

Efekt zachęty

Efekt zachęty nie dotyczy pracodawców, dla których dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi pomocy publicznej, czyli np. organizacji pozarządowych bez działalności gospodarczej.

Nie wykazujesz także efektu zachęty w stosunku do pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia i właśnie  ubiegasz się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia.

Zatem czym jest efekt zachęty?

Efekt zachęty jest spełniony w przypadku, gdy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego  powoduje w miesiącu podpisania z nim umowy o pracę wzrost zatrudnienia ogółem pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, czyli etatów, nie osób!).

Powyższa metoda wyliczania efektu zachęty jest metodą ilościową, lecz w przypadku, gdy warunek wzrostu zatrudnienia nie występuje, możemy posłużyć się metodą jakościową.

W takiej sytuacji efekt zachęty zostanie spełniony, jeśli zatrudniony pracownik niepełnosprawny, zostanie przyjęty w miejsce osoby, której stosunek pracy ustał:

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • z upływem czasu, na który została zawarta umowa,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
 • wygaśnięcia umowy o pracę,
 • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

 

// ważne

aby móc otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, musimy wykazać, że zatrudniając tę osobę, wzrasta nam w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ogółem liczba zatrudnionych. Wyjątkiem zaś są sytuacje, np. kiedy przyjmujemy nowego pracownika na miejsce poprzedniego, którego  umowa wygasła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *