ZATRUDNIANIE - POMAGANIE
Jak zatrudnić

Uprawnienia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością

// wiesz, że?

By móc korzystać z uprawnień osoby niepełnosprawnej pracownik musi przedłożyć pracodawcy stosowne orzeczenie, o którym pisaliśmy wcześniej. Należy pamiętać, że jest to prawo pracownika a nie jego obowiązek.

Jakie uprawnienia zyskuje pracownik z chwilą ukazania pracodawcy stosownego orzeczenia o niepełnosprawności?

dodatkowa przerwa

Każdy pracownik, który pracuje dłużej niż 6h ma prawo do 15 minutowej przerwy od pracy. Osoba z niepełnosprawnością uzyskuje w takiej sytuacji prawo do dodatkowych 15 minut wliczonych w czas pracy.

dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym orzeczeniem) uzyskuje prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Prawo do tego urlopu nabywa się z chwilą przepracowania roku od daty wydania pierwszego orzeczenia o niepełnosprawności. Nie ma w tym wypadku znaczenia, gdzie dana osoba nabyła roczny staż pracy.

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie przysługuje osobom, u których wymiar podstawowego urlopu wypoczynkowego przekracza 26 dni roboczych (np. nauczyciele), lub osobom, które posiadają prawo do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. sędziowie).

turnus rehabilitacyjny

Nie należy mylić turnusu rehabilitacyjnego ze skierowaniem do sanatorium. W turnusie rehabilitacyjnym uczestniczą jedynie osoby z niepełnosprawnością, a samo skierowanie jest wydawane na podstawie odrębnych przepisów.

Pracownik, który uzyskał skierowanie na turnus rehabilitacyjny, ma prawo do 21 dni w roku dodatkowego zwolnienia z pracy (pełnopłatnego), przy czym łączny wymiar zwolnienia i dodatkowego urlopu wypoczynkowego, o którym pisałem wcześniej, nie może przekroczyć 21 dni w roku.

zwolnienie od pracy w celu wykonania specjalistycznych badań

Pracownik musi udokumentować wizytę u lekarza lub wykonanie specjalistycznego badania poprzez przedstawienie zaświadczenia. Warunkiem takiego zwolnienia jest niemożność wykonania jego poza godzinami pracy. Należy tutaj podkreślić fakt, że nie jest to zwolnienie od pracy na cały dzień, chyba że charakter badania spowoduje, że pracownik przez resztę dnia będzie niezdolny do pracy, np. rozszerzenie źrenic podczas badania okulistycznego, uniemożliwia dalszą pracę w danym dniu.

skrócona norma dobowa i tygodniowa czasu pracy

Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, co do zasady, pracuje w skróconym 7 godzinnym dobowym wymiarze czasu pracy (maksymalnie 35 h tygodniowo).

Dodatkowo ustawa przewiduje zakaz zatrudniania wszystkich niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Podane normy czasu pracy oraz zakaz pracy w nocy i w nadgodzinach nie obowiązuje osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

2 comments
  1. Grzegorz

    Proszę o informację czy dodatkowe 21 dni na turnus rehabilitacyjny przysługuje już od tego samego roku, w którtym otrzymałem orzeczenie czy dopiero od następnego roku jak w przypadku dodatkowych 10 dni urlopu?

    1. Marcin Soszyński

      Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu odbycia turnusu rehabilitacyjnego, przysługuje osobie z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności niezależnie od tego, czy posiada prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni w roku. (Art. 20 pkt. 1, ppkt. 1) Dz.U.2018.0.511 t.j. – Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.). Urlop dodatkowy o ,którym Pan pisze jest udzielany na podstawie Art. 19 powyższej Ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *