ZATRUDNIANIE - POMAGANIE

Regulamin serwisu ogłoszeniowego zatrudnianiepomganie.org

1. Właścicielem i operatorem serwis ogłoszeniowego zatrudnianiepomaganie.org (zwanego dalej Serwisem) jest Fundacja Zobaczyć, ul. Josepha Conrada 30/2, 01-922 Warszawa, NIP 5252572336, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486196, kontakt: poradnik@zobaczyc.org

2. Regulamin serwisu ogłoszeniowego zatrudnianiepomganie.org (zwanego dalej Regulaminem) stanowi uzupełnienie Polityki prywatności Serwisu i reguluje kwestie nieodpłatnego świadczenia przez Operatora usługi w zakresie publikowania ogłoszeń o pracę.

3. W ramach serwisu mogą być publikowanie wyłącznie ogłoszenia o pracę skierowane do osób niepełnosprawnych zamieszkujących Województwo Mazowieckie, na które w chwili publikacji prowadzona jest rekrutacja.

4. W ramach serwisu nie wolno publikować ogłoszeń, których treść:
a. narusza czyjeś dobra
b. jest fikcyjna
c. ma charakter dyskryminujący

5. Ogłoszenia o pracę może publikować jedynie prawny przedstawiciel lub osoba upoważniona do reprezentowania Pracodawcy, będącego osobą prawną zarejestrowaną w odpowiednim rejestrze (zwanego dalej Użytkownikiem Pracodawcą).

6. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji treści ogłoszeń oraz upoważnień osób, o których mowa w punkcie 5.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść udzielanych odpowiedzi przez odwiedzających serwis użytkowców, a wysyłanych bezpośrednio do Użytkowników Pracodawców zamieszczających ogłoszenia.

8. Użytkownik Pracodawca zamieszczający ogłoszenie zobowiązany jest do podania:
a. Nazwy firmy
b. NIP firmy
c. Miejsce pracy (miejscowość)
d. Nazwę stanowiska pracy
e. Email i/lub telefon kontaktowy dla poszukujących pracy użytkowników serwisu
f. Opis stanowiska pracy
g. Wymagania wobec kandydatów

9. Użytkownik Pracodawca zamieszczający ogłoszenie może ponadto załączyć:
a. Jedno zdjęcie o rozdzielczości nie mniejszej niż 3 Mpx i nie większej niż 16 Mpx
b. Adres siedziby Pracodawcy lub przedstawicielstwa
c. Wynagrodzenie
d. Uwagi

10. Wysłanie ogłoszenia do publikacji, jest jednoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony pomiędzy Operatorem serwisu a Użytkownikiem Pracodawcą w zakresie nieodpłatnej publikacji ogłoszenia o pracę na stronach Serwisu.

11. Operator zastrzega sobie prawo a Użytkownik Pracodawca wyraża zgodę, na publikowanie i promocję przesłanego ogłoszenia o pracę na stronach innych serwisów, których właścicielem jest Operator, oraz na łamach stron firmowych Operatora prowadzonych w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i innych.

12. Operator zastrzega sobie prawo do wykasowywania ogłoszeń o pracę, których czas publikacji jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W takiej sytuacji umowę, o której jest mowa w pkt 10 uznaje się za rozwiązaną.

13. Użytkownik Pracodawca ma prawo w każdej chwili zażądać wykasowania zamieszczonego przez niego ogłoszenia o pracę. W tym celu zobowiązany jest wysłać maila z taką informację. Operator zobowiązuje się do wykasowania ogłoszenia w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych.

14. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia funkcjonowania serwisu, bez konieczności informowania o tym.

15. Operator za pomocą serwisu nie pośredniczy w żadnym stopniu pomiędzy Użytkownikiem Pracodawcami a osobami poszukującymi pracy, ograniczając swój udział jedynie do utrzymania serwisu, moderacji ogłoszeń i weryfikacji o której jest mowa w pkt 6 Regulaminu.

16. Operator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu. Nowy Regulamin obowiązuje z chwilą ogłoszenia.

17. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)