ZATRUDNIANIE - POMAGANIE
Korzyści dla pracodawcy

Jak uzyskać dofinansowanie – procedura

// wiesz, że?

Zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika i do czasu wypłaty wynagrodzenia (przypominamy: jedyna dozwolona forma to przekaz pocztowy lub przelew na konto) niczego nie musimy, ba nawet nie możemy robić.

Dopiero z chwilą wypłaty wynagrodzenia możemy przystąpić do wypełniania i wysłania wniosku. Na złożenie wniosku o dofinansowanie mamy czas do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (tzn. za pracę w marcu, wniosek składamy do 25 kwietnia).

Zdarzają się sytuacje, że firmy zapominają o tym obowiązku. Aby uniknąć takiej sytuacji radzimy, aby niezwłocznie po wypłacie wynagrodzenia wysłać również wniosek o dofinansowanie do niego.

Wniosek zgłoszeniowy

Pierwszy wniosek (zgłoszeniowy) musimy wypełnić ręcznie i wysłać lub złożyć osobiście na adres główny PFRON:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13 00 – 828 Warszawa

Wniosek składa się z:

  • formularza WN-D,
  • kopii aktualnych dokumentów potwierdzających nazwę oraz ewentualnie skróconą nazwę pracodawcy oraz numeru REGON i NIP,
  • formularz INF-D-P w liczbe równej liczbie równej ilośc niepełnosprawnych pracowników,
  • INF-O-PP lub INF-O-PR (w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych),
  • oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy publicznej (dotyczy kosztów, które mają być dofinansowane),
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
  • pełnomocnictwo - jeśli chcesz powierzyć zajmowanie się refundacją osobie

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej składasz jedynie pierwsze trzy wymienione dokumenty plus ewentualnie pełnomocnictwo.

Wypełnianie formularza WN-D

WN-D
A „Dane o dokumencie”

W przypadku rejestracji zaznaczamy pole 1 i 2, w późniejszych miesiącach będziemy zaznaczać wyłącznie pole 2.

ze wszystkich dołączonych załączników Inf- D-P.

D4 „Liczba osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym”
– wartość wyliczamy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Skupmy się wyłącznie na polach, mogących sprawiać problemy.

POZ 6 Jeśli nie jesteśmy powiązani kapitałowo czy organizacyjnie ze Skarbem Państwa wpisujemy 2.

POZ 7 Wpisujemy formę prawną zgodną z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

POZ 8 Wpisujemy formę własności - w przypadku Polskich firm nie mających udziału Skarbu Państwa będzie to 4, w przypadku, kiedy dany podmiot nie ma właściciela np. Fundacja, wpisujemy 5.

C. „Wniosek o wypłatę dofinansowania”

POZ 12 Okres zatrudnienia, za który składamy wniosek

POZ 13 Należy wyliczyć sumę pozycji 55

POZ 37 i 38 Do stanu zatrudnienia nie wliczamy osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym oraz osób pełnosprawnych przebywających na urlopie wychowawczym, rodzicielskim lub osób, które uzyskały świadczenie rehabilitacyjne.

POZ 40 i 42 Nie wypełniamy

POZ 39 i 41 Do obliczenia wskaźników wliczamy pracowników, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właścicieli-kierowników, partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.
Nie wliczamy zaś: praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym, osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, urlopie wychowawczym.

Wypełnianie formularza INF-D-P

Składając ten wniosek należy pamiętać, że jeden formularz przypada na jednego pracownika z niepełnosprawnością wykazanego we wniosku WN-D.

POZ 17 Miesiąc za który składa się wniosek.

POZ 18 miesiąc wypłaty wynagrodzenia (nie musi być tożsamy z POZ 17).

POZ 19 W sytuacji, gdy musimy skorygować wniosek WN-D, we wszystkich wnioskach INF-D-P zaznaczamy korektę.

POZ 20 Należy ponumerować wnioski od 1 do “n”, uważając by dwóch pracowników nie miało tego samego numeru. Numer nadajemy sami i nie jest on unikatowy dla danego pracownika, czyli wraz z nowym wnioskiem WN-D numeracja INF-D-P może być inna dla poszczególnych pracowników.

C “Informacja o stopniu niepełnosprawności, zatrudnieniu i wynagrodzeniu”

POZ 21-44 Wybieramy prawidłową rubrykę. Należy pamiętać, że przy ocenie czy dane schorzenie jest szczególne, czy też nie, bierzemy pod uwagę rodzaje niepełnosprawności wypisane w Ustawie.
Na chwilę obecną są to osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności).
Przeciętny wymiar czasu pracy stanowi iloraz liczby dni zatrudnienia jako osoba niepełnosprawna i liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu, pomnożony przez wymiar czasu pracy (etatu).

POZ 46 - z reguły dla wszystkich przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną. W przypadku zaś podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, pomoc ta nie stanowi pomocy publicznej. Wyjątkiem są podmioty, które obok działalności gospodarczej prowadzą działalność statutową np. fundacje. W takiej sytuacji należy określić, czy dany pracownik

jest zatrudniony przy działaniach związanych
z działalnością gospodarczą czy statutową i zaznaczyć odpowiednie pole.

POZ 47 - Zaznaczamy 2, jeśli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej lub pracownik jest zatrudniony przy działalności statutowej.

POZ 48 O ile spełniamy warunki efektu zachęty zaznaczamy tak. W przypadku braku konieczności wykazywania efektu zachęty, zaznaczamy tak lub zostawiamy pozycję bez zaznaczenia.

POZ 49 Jeśli do kosztów płacy danego pracownika nie otrzymujemy żadnego innego dofinansowania (pomocy publicznej lub de minimis) wpisujemy zero. Jeśli jest inaczej należy wpisać kwotę, którą otrzymaliśmy lub otrzymamy.

POZ 50 Pozostawiamy niewypełnione

POZ 51 Wpisujemy maksymalną kwotę dofinansowania zgodną z Ustawą dla danego stopnia niepełnosprawności i schorzenia.

POZ 52 Koszty płacy wynikające z listy płac. POZ 53 Wpisujemy kwotę z pozycji 49.
POZ 54 Wpisujemy wartość wedle wzoru - 75% kosztu płacy (pozycji 52) dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i 90% kosztów płacy dla pozostałych.

POZ 55 Mniejsza z wartości z pozycjach: 51 lub 54, pomniejszona o kwotę z pozycji 53.

// ważne

// aby obliczyć przeciętne wskaźnik zatrudnienia z 12 miesięcy w przypadku pracodawców działających na rynku krócej, bierzemy również pod uwagę okresy sprzed rozpoczęcia działalności (wskaźnik wynosi 0).

// w przypadku wyliczania przeciętnego wynagrodzenia, otrzymane wartości zaokrąglamy do trzech miejsc po przecinku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *