ZATRUDNIANIE - POMAGANIE
Jak zatrudnićKorzyści dla pracodawcy

Dotacje na utworzenie miejsca pracy lub przeszkolenie pracownika niepełnosprawnego

// wiesz, że?

Do innego typu wsparcia należy zaliczyć pomoc publiczną w zakresie dostosowania stanowiska pracy poprzez jego doposażenie lub adaptację na potrzeby osoby niepełnosprawnej, oraz przeszkolenie pracownika.

Adaptacja lub wyposażenie stanowiska pracy

Pomoc na adaptację stanowiska pracy możemy przeznaczyć na:

 • adaptację pomieszczeń zakładu pracy wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • zakup specjalistycznego oprogramowania na użytek osoby niepełnosprawnej,
 • zlecenie służbie medycyny pracy rozpoznania potrzeb danej

Co istotne, o pomoc możemy się starać nie tylko chcąc zatrudnić osobę niepełnosprawną, ale również w stosunku do naszych pracowników. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy niepełnosprawność powstała w wyniku nieprzestrzegania przepisów przez pracownika lub pracodawcę.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia na każde stanowisko pracy. Należy w tym miejscu pamiętać, że zwrotowi podlegają tylko te koszty, których normalnie pracodawca by nie ponosił. Dodatkowym warunkiem uzyskania refundacji jest pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Pracy - o opinię występuje Starosta, do którego też należy złożyć wniosek.

Dodatkowo pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy (nie tylko wynikającego z potrzeb niepełnosprawności) na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Szkolenie niepełnosprawnego pracownika

Chcąc podnieść kwalifikacje swoich pracowników, możesz dodatkowo skorzystać ze specjalnych środków na doskonalenie zawodowe.

Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie dwukrotność przeciętnego
wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 70% ogółu kosztów w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 60% kosztów w przypadku dużych.

W tym przypadku wniosek kierujemy do starosty. W ramach dotacji może być sfinansowane:

 • wynagrodzenie trenerów, szkoleniowców,
 • usługa tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia
  niepełnosprawności,
 • podróż osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności
 • zakwaterowanie uczestników szkolenia,
 • usługi doradcze,
 • obsługa administracyjno-biurowa,
 • wynajem pomieszczeń,
 • amortyzacja wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • refundacja kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika za czas pobytu na szkoleniu.

Podsumowując: zakres i rodzaj pomocy jaką może otrzymać pracodawca jest bardzo szeroki.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że za wyjątkiem pomocy związanej z dofinansowaniem wynagrodzeń lub zmniejszeniem kary na PFRON, pozostałe rodzaje wsparcia nie są przyznawane automatycznie po złożeniu wniosku i są zależne od czasu i regionu, w którym składamy wniosek. Należy też zaznaczyć, że pomoc ta jest pomocą publiczną de minimis, w odróżnieniu od dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, która jest pomocą publiczną, ale nie de minimis.

// ważne

// pomoc de minimis to pomoc osobnej kategorii Pomocy Publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, do 200 000 euro w przeciągu 3 lat lub 100 000 dla podmiotów z sektora transportu drogowego. Przykładowa pomoc de minimis: dotację na otwarcie pozarolniczej działalności gospodarczej, dopłaty do kredytów preferencyjnych itp..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *