ZATRUDNIANIE - POMAGANIE
Korzyści dla pracodawcy

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i kary na PFRON

// wiesz, że?

Każdy pracodawca, który chce zatrudnić osoby niepełnosprawne, może skorzystać z wielu form wsparcia. Niektóre z tych form są udzielane “z automatu” po złożeniu wniosku (miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia lub zmniejszenie obowiązkowej kary na PFRON) lub w ramach dotacji.

Dofinansowanie wynagrodzeń

O dofinansowanie może się ubiegać pracodawca, u którego etaty osób z niepełnosprawnością stanowią 6% lub więcej ogółu etatów lub taki, który ma mniej niż 25 etatów - krótko mówiąc taki, który nie płaci miesięcznych kar na rzecz PFRON.

Standardowe dofinansowanie wynosi odpowiednio 450 zł miesięcznie w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym, o czym piszemy w pierwszym rozdziale), 1125 zł miesięcznie w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 1800 w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ustawodawca, by zwiększyć szansę na zatrudnienie osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, ustalił rodzaje niepełnosprawności (tzw. szczególne), w przypadku których pracodawca uzyskuje dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 zł miesięcznie doliczone do wartości podstawowych.

Są to zgodnie z Art. 26a.pkt 1b Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej zwaną Ustawą) następujące rodzaje niepełnosprawności:

 • psychiczna,
 • upośledzenie umysłowe,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • epilepsja,
 • niewidomi (rozumiane jako osoby w stosunku do których orzeczono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą
 • 90 % poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności

Kary na PFRON

Kary dotyczą wyłącznie pracodawców, którzy wykazują zatrudnienie miesięczne na poziomie równym i większym niż 25 etatów i mają prawny obowiązek zatrudniania minimum 6% osób niepełnosprawnych.

Zwolnieni dodatkowo z opłat są:

 • pracodawcy będący szkołą, uczelnią lub placówką opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną, którzy w danym miesiącu zatrudniają, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 2% wśród ogólnego stanu zatrudnienia,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku domy pomocy społecznej lub hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • publiczne lub niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • zakłady pracy będące w likwidacji, albo co do którego ogłoszono upadłość,
 • placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne lub przedstawicielstwa i misje

Wysokość kary wylicza się na podstawie miesięcznego wskaźnika zatrudnienia ogółem pracowników w przeliczeniu na pełny etat, przemnożony przez 6%, pomniejszony o liczbę etatów pozostających w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymaną wartość mnożymy przez 40,65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dla przykładu dla pracodawcy mającego zatrudnienie na poziomie 50 etatów w tym 1 etat to pracownik niepełnosprawny, działanie będzie wyglądało następująco:

(50x6%-1)x40,65% przeciętnego wynagrodzenia = wysokość miesięcznej wpłaty na PFRON.

Wskaźnik ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych możemy zwiększyć zatrudniając osoby posiadające jedno ze schorzeń, zwanych szczególnymi, wymienionych w §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (dalej zwanego Rozporządzeniem).

Każdy z pracodawców, którzy zatrudni osoby ze stwierdzoną:

 • chorobę Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 • głuchotę i głuchoniemotę,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenię,
 • późne powikłania cukrzycy,

może obniżyć opłacaną karę na rzecz PFRON.

W takim przypadku, przy obliczeniu etatów osób niepełnosprawnych na potrzeby wyliczenia wskaźnika zatrudnienia, dodaje się dodatkowo wartość etatu osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przemnożonym przez 2, lub w przypadku osób ze znacznym stopniem przemnożonym przez 3.

Dla przykładu dla pracodawcy mającego zatrudnienie na poziomie 50 etatów, w tym 1 etat to pracownik niepełnosprawny zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadający zaświadczenie od lekarza o zaliczeniu jego schorzenia do jednego z wymienionych w Rozporządzeniu, działanie będzie wyglądało następująco:

[(50x6%)-(1 etat + 2x1 etat osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającego schorzenie szczególne według Rozporządzenia)] x40,65% przeciętnego wynagrodzenia = wysokość miesięcznej kary na PFRON.

// ważne

// aby ustalić ile pracodawca zyskuje poprzez comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, lub obniżenie obowiązkowej kary na PFRON, należy wziąć pod uwagę wielkość zatrudnienia w firmie, stopień niepełnosprawności pracownika oraz jej rodzaj.

2 comments
  1. Marcin Soszyński

   Chyba nie do końca rozumiem pytanie. Generalnie PFRON wypłaca dofinansowanie wyłącznie do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością lub niezdolnością do pracy, pracujących w oparciu o umowę o pracę. Umowy zlecenia, nie są dofinansowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *