ZATRUDNIANIE - POMAGANIE
Ciekawostki

Kodeks Dobrej Praktyki czyli standardy europejskie

// wiesz że?

Temat zatrudniania osób niepełnosprawnych to dylemat wielu państw. W różny sposób radzą sobie z aktywizacją tych osób. Jednak aby ujednolicić praktykę w Państwach Członkowskich Prezydium Parlamentu Europejskiego w 2005 roku wydało Kodeks Dobrej Praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kodeks Dobrej Praktyki

Celem tej publikacji jest wyraźne określenie polityki Instytucji Europejskich w odniesieniu do zatrudniania osób z niepełnosprawnością, a także zapewnienie, aby wszyscy członkowie personelu Instytucji Europejskich wywiązywali się ze swoich prawnych i statutowych zobowiązań w ramach przepisów antydyskryminacyjnych oraz aby pełnili swoje obowiązki w sposób zgodny z dobrą praktyką równości szans.

W Polsce prawa osób niepełnosprawnych do równego dostępu do rynku pracy określa jasno Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Reguluje je też Kodeks Pracy: zgodnie z art. 113, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.

// ważne

Większość osób niepełnosprawnych nie wymaga ani specjalnych form pomocy, ani też żadnych dostosowań do wykonywania swojej pracy. Niemniej jednak, aby osiągnąć takie same rezultaty, różne osoby mogą wykonywać tę samą pracę w różny sposób.

Umożliwienie członkowi personelu wydajnego wykonywania jego pracy poprzez wprowadzanie związanych z pracą usprawnień jest zatem w całej rozciągłości zgodne z „systemem zasług”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *